twitter linkedin

Inkoop Platform Groningen

Inkoop Platform Groningen (IPG) - het samenwerkingsverband van de 15 grote publieke instellingen in Groningen en omgeving.

 

NieuwsberichtenInternational Public Procurement Congres 2017

In augustus IPPC_logo.gifwerd het 7e International Public Procurement Congres (IPPC7) gehouden te Bali, Indonesië. Vanuit het lectoraat Inkoopmanagement van Hanzehogeschool Groningen hebben Marius van der Woude (als docent en onderzoeker verbonden aan SIFM) en Geke Werkman-Bouwkamp (als docent en onderzoeker verbonden aan SIRE) op het congres een presentatie geven met als titel ‘How can tendering authorities stimulate innovations within SMEs in tenders below threshold values?’.
 
Marius van der Woude en Geke Werkman hebben onderzoek gedaan bij Inkoop Platform Groningen (IPG) naar de mogelijkheden die er zijn voor aanbestedende diensten om innovatie te bewerkstelligen bij het MKB. Daarbij lag de focus op inkoop door aanbestedende diensten waarbij de waarde van de opdracht beneden de Europese drempelwaarden ligt. Door de procedure van inkoop op een bepaalde wijze in te richten, kan de aanbestedende dienst mogelijk innovatie stimuleren bij de opdrachtnemer, het MKB. >> lees verder
 Bijeenkomst: Regionale Inkoop & Netwerken

IPG en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen doen samen onderzoek, met als doel om meer Maatschappelijk Toegevoegde Waarde in stad en regio te creëren. De onderzoeksresultaten van het deelonderzoek werden op 27 juni gepresenteerd. Na de presentatie was er gelegenheid om op informele wijze in gesprek te gaan met inkopers van de publieke instellingen in de regio. >> lees verderWorkshops IPG Onderzoek

IPG-workshop-1.jpg Het Inkoop Platform Groningen (IPG) en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen doen samen onderzoek. De kern van het vraagstuk dat op tafel ligt is: hoe kunnen de leden van het IPG, naast goede producten en diensten, meer maatschappelijke waarde bij het inkopen krijgen? In april en mei vonden er twee workshops plaats in het kader van het onderzoek.

Ondernemers en inkopers werden om input gevraagd voor het definiëren van de juiste prestatie-indicatoren (KPI’s) en het bepalen van kansrijke productgroepen. >> lees verder

 Hanzehogeschool en Electronics Watch

electronics-watch.pngHanzehogeschool Groningen heeft zich aangesloten bij Electronics Watch, een onafhankelijke monitoringorganisatie die naleving van werknemersrechten in de wereldwijde elektronica-industrie nastreeft door middel van maatschappelijk verantwoorde overheidsinkoop in Europa.

De elektronica-industrie is één van 's werelds snelst groeiende sectoren. Ondanks een modern en schoon imago zijn de arbeidsomstandigheden in deze industrie vaak ondermaats. De (semi)publieke sector is een grootverbruiker van elektronica. Overheden en universiteiten nemen op grote schaal computers, laptops, mobiele telefoons, printers en kopieermachines af. Samen hebben inkopers uit de publieke sector aanzienlijke inkoopmacht. Als zij hun krachten bundelen, kunnen zij grote invloed uitoefenen ten behoeve van structurele verbeteringen in de elektronicasector. >> lees verderInkoopsamenwerking Zorginstellingen IPG

logo-punt-voor-parkinson.jpgMartini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen hebben het initiatief genomen voor een specialistisch centrum voor mensen met de ziekte van Parkinson in Noord-Nederland: Punt voor Parkinson. Het doel is om de beste Parkinson zorg te kunnen bieden vanuit één locatie. De afdelingen inkoop van  Martiniziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen werken hierin nauw samen met betrekking tot inkoop van de inrichting. Dit is een mooi voorbeeld van inkoopsamenwerking die snel op gang kon komen door korte lijnen vanuit het netwerk van Inkoop Platform Groningen. >> lees verder


 

IPG Lustrum

IPG_lustrum.jpgOp 23 maart kwam het Inkoop Platform Groningen IPG bestuur bijeen om het 10-jarig bestaan van Inkoop Platform Groningen te vieren. De bijeenkomst vond plaats op de bijzondere locatie Bitter & Zoet in Veenhuizen. Naast een rondleiding door Veenhuizen in de ‘boevenbus’ en een fietstocht was er in het programma aandacht voor het bespreken van de toekomst van Inkoop Platform Groningen.

Ruud Plu van Significant leidde de middagsessie, waarin de IPG leden in drie groepen uiteen gingen om onder andere te inventariseren wat de doelstelling van IPG voor de komende jaren zou moeten zijn en welke vorm van samenwerking deze het beste zou ondersteunen.

Er werd geconcludeerd dat iedereen een stap vooruit wil maken en dat de voorkeur uitgaat naar een samenwerking waarin de zelfstandigheid behouden blijft. Zaken als inkoopprofessionalisering, de optimalisatie van processen en een gezamenlijke ambitie om de economie in de regio te stimuleren en versterken werden tevens genoemd.

De eerste stap naar een vernieuwde samenwerking is hiermee gezet. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak met de gezamenlijke doelen voor de komende 3-5 jaar.


 

Nieuw lid: Nationaal Coördinator Groningen

Logo NCG witte achtergrond.jpg

Inkoop Platform Groningen verwelkomt een nieuw lid: Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. Sinds het begin van 2015 wordt gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid en economie te verbeteren.

NCG is toegetreden tot Inkoop Platform Groningen aangezien het een aanbestedende dienst is. De komende jaren zal er veel worden ingekocht en één van de doelen is om waar mogelijk regionaal in te kopen. Jan van der Ploeg neemt als Senior Inkoper van Nationaal Coördinator Groningen plaats in het IPG bestuur. >> lees verder


 

noorderpoort_msu_linkedin.png

Noorderpoort Audit

Eén van de inkoopdoelen van Noorderpoort is om een professionele inkoopfunctie te realiseren. Noorderpoort heeft Ineke Huitema van Yacht gevraagd om een MSU+ 2.0 audit uit te voeren om de inkoopvolwassenheid te meten. Het doel was om in kaart te brengen waar verbetering mogelijk is en welke stappen er genomen moeten worden voor een verdere professionalisering van de inkoopfunctie.

Er vond eerst een intake plaats om de ambities en de context te bepalen. Vervolgens werden er bewijsstukken verzameld en geanalyseerd. Aanvullend werden er interviews gehouden met verschillende betrokken personen en werd alles in kaart gebracht aan de hand van de 8 strategische processen en 6 ondersteunende processen waar een MSU audit uit bestaat.

De conclusie van het onderzoek is dat Noorderpoort de belangrijkste zaken goed geregeld heeft. Zo zijn het inkoopbeleid en de inkoopdoelstellingen gedefinieerd, ligt er een inkoophandboek en vindt er regelmatig een spend analyse plaats. >> lees verder